ჩვენ შესახებ

მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი გამმა არის მულტიდისციპლინურ პროფესიონალთა გუნდი, რომელიც გთავაზობთ სოციალურ-ემოციური, კომუნიკაციის, მეტყველების, ქცევის და გონებრივი განვითარების პრობლემები მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და მოზარდების შეფასებას, კონსულტაციას, დიაგნოსტიკას, რეკომენდაციებს და მართვას.

ჩვენი მიზანია ხარჯთ-ეფექტური და ხარისხიანი მომსახურების მიწოდება.

ჩვენი მისიაა ჩვენ პაციენტებთან და მათი ოჯახის წევრებთან, თანამშრომლებთან და სხვა ორგანიზაციებთან პოზიტიური ურთიერთობის დამყარება და შენარჩუნება.

ჩვენი ფასეულობებია: ჰუმანურობა, ადამიანის ღირსების პატივისცემა, თანასწორობა, ხელმისაწვდომობა, შემწყნარებლობა.

ჩვენი გუნდი შედგება ლიცენზირებული:

 • ბავშვთა ფსიქიატრის
 • ბავშვთა ნევროლოგის
 • ფსიქოლოგის
 • ქცევითი თერაპევტის
 • კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპევტის
 • ენისა და მეტყველების თერაპევტის
 • აკადემიური თერაპევტის
 • ხელოვნებით თერაპევტის
 • ფიზიკური თერაპევტის
 • სენსორული თერაპევტისგან

კონსულტაციაზე ჩასაწერად დარეკეთ: თბილისში – 558999985 ან 2999400, ბათუმში –  514999494

გამმაში შესაძლებელია ისეთი დარღვევებისა და მდგომარეობების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, როგორიცაა:

 • აუტიზმი და აუტიზმის სპექტრის აშლილობები
 • კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების სპეციფიკური აშლილობები:
  • მეტყველების არტიკულაციის სპეციფიური აშლილობები
  • რეცეფტული ენის დარღვევები
  • ექსპრესული ენის დარღვევები
 • სასკოლო ჩვევების განვითარებასთან დაკავშირებული სპეციფიკური აშლილობანი:
  • კითხვის სპეციფიკური აშლილობა
  • მართლწერის სპეციფიკური დარღვევები
  • არითმეტიკულ მოქმედებათა წარმოების (თვლის) სპეციფიური აშლილობა
 • დასწავლის სირთულეები და სხვადასხვა ხარისხის გონებრივი ჩამორჩენილობა
 • ქცევის ჰიპერკინეტიკული აშლილობა (ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი)
 • ტიკები და ტურეტის სინდრომი
 • შფოთვა და შფითვითი აშლილობანი
 • ოპოზიციურ-გამომწვევი ქცევითი აშლილობა
 • სხვადასხვა ქცევითი და ემოციური აშლილობანი განვითარებული ბავშვებსა და მოზარდებში, მათ შორის:
  • არაორგანული ენურეზი   
  • არაორგანული ენკოპრეზი

გამმაში ტარდება სადიაგნოსტიკო და სკრინინგული კვლევები:

 1. 0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვის განვითარების სკრინინგული შეფასება (ასაკისა და ეტაპების კითხვარი ASQ-3 და ASQ:SE);
 2. აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევა: ბავშვზე დაკვირვება (აუტიზმის დიაგნოსტიკური დაკვირვების სქემა ADOS-2);
 3. მენტალური ჯანმრთელობის სკრინინგი ძლიერი და სუსტი მხარეების კითხვარით (SDQ);
 4. აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევა: მშობლის ინტერვიუ (აუტიზმის დიაგნოსტიკური ინტერვიუ ADI-R);
 5. აუტიზმის სკრინინგული შეფასება (აუტიზმის მოდიფიცირებული, განახლებული კითხვარი ადრეული ასაკის ბავშვებისთვის M-CHATR და აუტიზმის სპექტრის სკრინინგული კითხვარი ASSSQ);
 6. ადაპტური ქცევის შეფასება ვაინლანდის სკალით (ადაპტური ქცევის შეფასების ვაინლანდის სკალა Vineland – II);
 7. ინტელექტისა და კოგნიტური უნარების შეფასება ლეიტერისა და ვექსლერის სკალებით (ლეიტერის საერთაშორისო სკალა – Leiter-3 და ვექსლერის სკოლამდელი და პირველადი ინტელექტის სკალა – WPPSI-IV, ვექსლერის ინტელექტის სკალა ბავშვებისთვის – WISC-V, არავერბალური ინტელექტის ტესტი – TONI-IV);
 8. სამეტყველო ენის შეფასება რეინელის სკალით (NRDLS – II);
 9. სასკოლო მზაობის შეფასება;
 10. ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობის შეფასება იელ-ბრაუნის ობსესიურ-კომპულსიური სკალით (Yale-Brown OCS);
 11. ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის შეფასება კონერსის ტესტით (Conners 3™).
 12. აფექტური მდგომარეობების შეფასება ბავშვთა აფექტური აშლილობებისა და შიზოფრენიის სქემის აწმყო და წარსული ვერსიით (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children–Present and Lifetime Version – K-SASD-PL)

მენტალური (ფსიქიკური) ჯანმრთელობა ზოგადი ჯანმრთელობის ისეთივე მნიშვნელოვანი ნაწილია, როგორიც ფიზიკური ჯანმრთელობა. მასაც სჭირდება დროული და სწორი მკურნალობა, რის გარეშეც ბავშვს შეიძლება პრობლემები შეექმნას შინ, სკოლაში ან მეგობრებთან ურთიერთობისას, ზეგავლენა იქონიოს მის განვითარებასა და აკადემიურ მოსწრებაზე, გაგრძელდეს ზრდასრულ ასაკში ფსიქიკური ჯანმრთელობის იგივე ან ფიზიკური ჯანმრთელობის ისეთი პრობლემით, როგორიცაა სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი ან გულ-სისხლძარღვთა სისტემის სერიოზული პრობლემა.

უკანასკნელი პერიოდის კვლევებით ყოველწლიურად 17 წლამდე ასაკის ყოველ მე-5 ბავშვს ან მოზარდს უდგინდება მენტალური ჯანმრთელობის რაიმე პრობლემა.

მოგვმართეთ დროულად  და ანდეთ თქვენი ბავშვის მენტალური ჯანმრთელობა ჩვენ გუნდს!