ნატო ჯამასპიშვილი

კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპევტი

 

ენისა და მეტყველების თერაპევტი

განათლება 

2017-2019წ.  – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი- კომუნიაკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპია” – მაგისტრის ხარისხი;

2013-2017წწ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებების ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი, ფსიქოლოგიაში.

სამუშაო გამოცდილება

2017წ.-დღემდე- ენისა და მერტველების თერაპევტი -“მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”;

2018-დღემდე    მოხალისე – მრავლობითი დარღვევების მქონე ბავშვების კომუნიკაციური უნარების შეფასება და განითარება სხვადასხვა ინტერვენციული მეთოდების გამოყენებით,  „ჩვილ ბავშვთა სახლი“;

2016წ. –  ა.ა.ი.პ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“, ქ. რუსთავი;

2015წ.  – ქ.თბილისის #155-ე საჯარო სკოლა, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან მუშაობის მეთოდოლოგიისა და პრაქტიკის მიმართულებით;

ტრენინგები

2018წ. ნოემბერი – სემინარი თემაზე: წიგნების გამოყენება ენისა და მეტყველების განვითარებისთვის – Joao Canossa Dias

2018წ. –     ტრენინგკურსი „კომუნიკაციური დარღვევები და რეაბილიტაცია“. Esther May, M.A., CCC-SLP; Miriam Cohen, SLP/AUD;

2018წ. –  საზაფხულო სკოლის კურსი „ენობრივი განვითარება აუტიზმის მქონე ბავშვებში“. Sima Grerber, Ph.D., CCC;

2018წ. –  ბავშვთა ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების ევროპის აკადემიის (European Academy of Childhood Disability) მიერ განხორციელებული 30-ე კონფერენცია;

2018წ. – დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების (პროფესიული მომზადების) და უწყვეტი პროფესიული განვითარების საბჭოს მიე აკრედიტებული პროგრამა #რ ს-C541- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის შეფასებისა და მართვის ძირითადი პრინციპები;

2016წ. – სერთიფიკატი კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის საბაზისო სასწავლო 20 – საათიანი კურსის წარმატებით დასრულებისთვის;

ენები

ინგლისური, რუსული, გერმანული