ანი ბებიაშვილი

ადრეული განვითარების სპეციალისტი

ფსიქოლოგი, ადრეული განვითარების სპეციალისტი

განათლება

2018- დღემდე – საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი: გამოყენებითი ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი.
2014-2018წწ.- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი. ძირითადი მიმართულება: სოციალური მუშაობა, დამატებითი მიმართულება: ფსიქოლოგია.

სამუშაო გამოცდილება:
2018 – დღემდე: ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტი, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი.

ტრენინგები:

2018წ : “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”,  ტრენინგი ენისა და მეტყველების თერაპიაში “სამეტყველო ენის განვითარება, დარღვევები და თერაპიული მიდგომები”
2018წ: “საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია”, საბაზისო სატრენინგო კურსი ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის პრინციპებსა და განხორციელებაში.
2018წ: “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის საბაზისო კურსი.
2015წ:  ტრენინგი “ფსიქოლოგიური კონსულტირება არასრულწლოვნებთან, ძალადობისა და სასამართლო დავების დროს”
2015წ: პროფესიული განვითარების აკადემიის სოციალური მუშაობის ცენტრის ტრენინგ-კურსი: ” ბავშვზე ზრუნვის სისტემები საქართველოში”